Spørgsmål vedrørende Co2

  Co2 tøris
Tøris er den faste form for kuldioxid og har et frysepunkt på minus minus 78 grader Celsius. Når tøris smelter undergår den en proces, der kaldes sublimering, hvor det faste stof omdannes direkte til en gas ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Hvis tøris opbevares i et område uden ordentlig ventilation, kan det få folk til at indånde store mængder af gassen CO2, som fortrænger ilt i kroppen. Dette kan igen føre til skadelige virkninger, herunder hovedpine, forvirring, desorientering og død.
Tør is er kendt for den damp, den producerer når den smelter, hvilket normalt ikke er farligt. Men i sjældne tilfælde kan det være dødeligt.
Selvom der sjældent sker ulykker med tøris dampe. Rapporterede CDC i 2004 om et tilfælde hvor en mand blev bevidstløs, mens han kørte med flere poser tøris i bilen, som han havde købte for at holde mad køligt i tilfælde af strømafbrydelse efter orkanen Ivan. Mandens kone fandt ham bevidstløs i bilen, men han vågnede da hun åbnede døren.

  Er co2 giftig?
CO 2 findes i atmosfæren, og den luft vi indånder, men da det er tungere end luft, vil det synker til bunds og fortrænger den luft, vi indånder. Det kan føre til kvælning på grund af iltmangel. Hvis CO2 flasker opbevares i kældre eller indelukkede lokaler, skal der være et CO2 advarselssystem eller en tilstrækkelig udluftning nær jorden.

Brug eventuelt en CO2 kuldioxid monitor og alarm

  Hvad er co2?
CO2 (også kaldet kuldioxid), er den kemiske betegnelse for kultveilte og er en forudsætning for alt liv på jorden. Kuldioxid er en farveløs gasart med en svagt syrlig lugt, som i naturlige mængder er fuldstændig ugiftig.

Kuldioxid er hverken brandbar eller brandnærende

CO2 indgår gennem fotosyntesen som byggesten for alle planter og som en drivhusgas, der er med til at holde den rette temperatur på jorden.
Alle organiske planter indeholder CO2, som frigives igen ved afbrænding.

Kuldioxid eller CO2 opfører sig på en meget usædvanlige måder og giver dig mulighed for at se de tre tilstande som co2 kan findes i. Co2 fryser direkte fra en gas til et fast stof, kaldet tøris, ved normalt atmosfærisk tryk, fuldstændig uden at gå til væskefasen. Denne omdannelse sker ved temperaturer under -78,5℃ ved et tryk på 1 atmosfære.
Hvis du øger trykket til 5,1 atmosfærer, og opretholder temperaturen under -56.11111℃ sker der noget meget interessant. Kendt som triple point*, tillader disse forhold at CO2 kan eksisterer i både fast, flydende og gas tilstand.

*triple point af et stof er den temperatur og det tryk, hvor de tre faser (gas, væske og fast stof) af stoffet sameksisterer.

  Hvordan kontrollerer jeg for CO2 -lækager?
Nogle CO2 -lækager er lettere at opdage end andre, da du vil kunne høre en lille hvæsende støj fra systemet. Et andet tegn på en lækage er, når BAR -niveauet regelmæssigt falder.
Du kan hurtigt kontrollere, om der er CO2 -lækager med et koncentrat af vand og et par dråber opvaskemiddel, kendt som en “sæbevandstest”.
Først tester du for utætheder mellem regulator og dit co2 udstyr, dette gøres ved at lukke for forbindelsen mellem regulatoren og dit co2 udstyr (normalt en kugleventil). Åben for din co2 flaske, og juster trykket på regulatoren til 3bar. Luk derefter for hanen på co2 flasken, og vent ca. 20 minutter for at se om trykket på regulatoren falder.
Hvis trykket ikke er faldet, er systemet tæt, hvis trykket er faldet, skal du sikre dig, at nylonpakningen mellem regulatoren og co2 flasken ikke er beskadiget eller mangler.
Er der andre forbindelser kan du sprøjte med det fremstillede opvaskemiddel koncentrat på de forskellige forbindelser i dit system. Hvis de begynder at boble, er der en lækage, og forbindelsen er utæt. Eller nedsænk delene i vand en efter en og se, om de hurtigt begynder at boble.
Så åbnes der for hanen på din regulator og co2 flaske, så dit øvrige udstyr kan testes på samme måde.

  Hvorfor kaldes CO2 under tryk for kulsyre?
Ofte kaldes CO2 i en trykbeholder for kulsyre, selvom det er en ren CO2-gas under tryk. Kun ved en reaktion mellem CO2 og vand udvikles kulsyre. Når CO2-gassen (co2) i drikkevareindustrien tilsættes vandet (h2o), producerer den en meget svag syre kaldet kulsyre (h2co3)
Når co2 i en trykbeholder kaldes kulsyre angiver det altså den tilsigtede anvendelse af co2’en, ikke det faktiske indhold.
  Kan jeg se, hvor meget co2 der er tilbage i min flaske?
Nej, CO2 i flasken er flydende. Manometer vil vise fuld tryk indtil der ikke er mere flydende tilbage i flasken.

Cylindertrykket i flasken er ved 15 grader Celsius i omgivelsestemperatur omkring 50 bar. Når det bliver varmere, stiger trykket. Ved lavere temperaturer kan trykket falde ned til 20 bar, men indholdet i flasken er altid det samme!
Når manometer visningen på flasken begynder at falder ved en rumtemperatur på 15 ° Celsius, så er indholdet af flasken fuldstændig luftformigt og flasken er næsten tom.

Beregning af indholdet:
Vej flasken, og træk flaskens tara vægt fra, det giver co2 indholdet.
Eksempel: Totalvægt 8 kg – Tara 6,5 kg = 1,5 kg CO2 indhold.

  Må vi transportere co2 flasker?
Ja, i visse mængder.
Transport af små mængder co2 til privat og medicinsk
brug er ikke omfattet af reglerne (Farligt Gods Transportbestemmelser), men du har
fortsat et ansvar for, at transportere gasser sikkert og
med nødvendig agtpågivenhed overfor omgivelserne
og øvrige trafikanter.

Du må ikke transportere CO2 eller andre flydende gasser hvis ikke gasflaskerne kan stå op under hele transporten.
Husk altid at kontrollere at ventilen er lukket og at hætten er sat på.
Du skal altid sikre dig, at alle gasflasker er forsvarligt fastspændt og sikret imod enhver bevægelse.

Lukket for kommentarer.